Friskrivningsklausul

1. Information publicerad på bitcoin.org

Webbsidan http://bitcoin.org/ (härefter kallad "Webbplatsen") tillhandahåller information och material av en generell natur. Du är inte tillåten och inte heller bör du lita på Webbplatsen för juridisk rådgivning, affärsrådgivning, eller råd av något slag. Du agerar på egen risk i förlitan på innehållet i Webbplatsen. Ska du göra ett beslut att agera eller inte agera bör du kontakta en licensierad advokat i relevant jurisdiktion där du vill eller behöver hjälp. Inte på något sätt är ägare till eller bidragare till Webbplatsen ansvariga för handlingar, beslut eller annat beteende som tas eller inte tas av dig i förlitan på webbplatsen.

2. Översättningar

Webbplatsen har översättningar från den engelska versionen av innehållet tillgängligt på Webbplatsen. Dessa översättningar tillhandahålls endast som en bekvämlighet. I fall det finns några skillnader mellan den engelska versionen och den översätta så är det den engelska som gäller. Om du hittar någon inkonsekvens, vänligen rapportera det på GitHub.

3. Risker förknippade med att använda Bitcoin

Webbplatsen kommer inte att ansvara för eventuella förluster, skador eller anspråk som härrör från händelser som omfattas av följande fem kategorier:

(1) Misstag gjorde utav användaren på någon Bitcoin-relaterad mjukvara eller tjänst, t.ex glömda lösenord, betalningar gjorda till fel Bitcoin-adress och oavsiktlig radering av plånböcker.

(2) Problem med mjukvaran på Webbplatsen och/eller någon som helst Bitcoin-relaterad mjukvara eller tjänst, t.ex korrupta plånboksfiler, felkonstruerade transaktioner, osäkra kryptografiska bibliotek, virus som påverkar Webbplatsen och eller/ någon som helst Bitcoin-relaterad mjukvara eller tjänst.

(3) Tekniska fel i hårdvaran för användaren av någon Bitcoin-relaterad mjukvara eller tjänst, t.ex. dataförlust på grund av en felaktig eller skadad lagringsenhet.

(4) Säkerhets problem som användare av någon Bitcoin-relaterad mjukvara eller tjänst, t.ex. obehörig åtkomst till användarnas plånböcker och/eller konton.

(5) Utföra eller icke utförda åtgärder av tredjepart och/eller händelser upplevda av tredjepart, t.ex konkurs av underleverantörer, informationssäkerhetsattacker på underleverantörer och bedrägerier av tredjepart.

4. Risker förknippade med investering

Investeringar i Bitcoin kan leda till förluster över korta eller långa perioder. Investerare i Bitcoin kommer uppleva att priset varierar stort. Informationen publicerad på Webbplatsen kan inte garantera att investerare i BItcoin inte kommer förlora pengar.

5. Följa skatteregler

Användarna av Webbplatsen är enskilt ansvariga att ta reda på hur mycket, om någon, skatt ska betalas vid Bitcoin-transaktioner. Ägarna, eller bidragsgivarna till Webbplatsen är INTE ansvariga för att ta reda på skatten som gäller vid Bitcoin-transaktioner.

6. Webbplatsen lagrar inte, skickar inte och tar inte emot några bitcoins

Webbplatsen lagrar inte, skickar inte och tar inte emot några bitcoins. Detta för att bitcoins existerar endast i kraft av de ägandeposter som finns lagrade i Bitcoin-nätverket. Alla överföringar i bitcoins sker i ett distribuerat Bitcoin-nätverk och inte av Webbplatsen.

7. Inga garantier

Webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" utan några garantier av något slag avseende Webbplatsen och/eller något innehåll, uppgifter, material och/eller tjänster som tillhandahålls på Webbplatsen.

8. Ansvarsbegränsning

Om inte annat krävs enligt lag, under inga omständigheter får ägarna av eller bidragsgivare till, Webbplatsen vara ansvariga för skada av något slag, inklusive, men inte begränsat till, förlust av användning, förlust av vinst, eller förlust av data som på något sätt har samband med användning av Webbplatsen.

9. Lösande av tvister

Användaren av Webbplatsen går med på att medla eventuella tvister som uppstår från eller i samband med Webbplatsen eller denna ansvarsfriskrivning, med undantag för tvister som rör upphovsrätt, logotyper, varumärken, varunamn, affärshemligheter eller patent.

10. Senaste ändring

Den här ansvarsfriskrivning var senast ändrad den July 5th, 2016.

English version

1. Information published on bitcoin.org

The website https://bitcoin.org/ (hereinafter, referred to as the "Website") provides information and material of a general nature. You are not authorized and nor should you rely on the Website for legal advice, business advice, or advice of any kind. You act at your own risk in reliance on the contents of the Website. Should you make a decision to act or not act you should contact a licensed attorney in the relevant jurisdiction in which you want or need help. In no way are the owners of, or contributors to, the Website responsible for the actions, decisions, or other behavior taken or not taken by you in reliance upon the Website.

2. Translations

The Website may contain translations of the English version of the content available on the Website. These translations are provided only as a convenience. In the event of any conflict between the English language version and the translated version, the English language version shall take precedence. If you notice any inconsistency, please report them on GitHub.

3. Risks related to the use of Bitcoin

The Website will not be responsible for any losses, damages or claims arising from events falling within the scope of the following five categories:

(1) Mistakes made by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., forgotten passwords, payments sent to wrong Bitcoin addresses, and accidental deletion of wallets.

(2) Software problems of the Website and/or any Bitcoin-related software or service, e.g., corrupted wallet file, incorrectly constructed transactions, unsafe cryptographic libraries, malware affecting the Website and/or any Bitcoin-related software or service.

(3) Technical failures in the hardware of the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., data loss due to a faulty or damaged storage device.

(4) Security problems experienced by the user of any Bitcoin-related software or service, e.g., unauthorized access to users' wallets and/or accounts.

(5) Actions or inactions of third parties and/or events experienced by third parties, e.g., bankruptcy of service providers, information security attacks on service providers, and fraud conducted by third parties.

4. Investment risks

The investment in Bitcoin can lead to loss of money over short or even long periods. The investors in Bitcoin should expect prices to have large range fluctuations. The information published on the Website cannot guarantee that the investors in Bitcoin would not lose money.

5. Compliance with tax obligations

The users of the Website are solely responsible to determinate what, if any, taxes apply to their Bitcoin transactions. The owners of, or contributors to, the Website are NOT responsible for determining the taxes that apply to Bitcoin transactions.

6. The Website does not store, send, or receive bitcoins

The Website does not store, send or receive bitcoins. This is because bitcoins exist only by virtue of the ownership record maintained in the Bitcoin network. Any transfer of title in bitcoins occurs within a decentralized Bitcoin network, and not on the Website.

7. No warranties

The Website is provided on an "as is" basis without any warranties of any kind regarding the Website and/or any content, data, materials and/or services provided on the Website.

8. Limitation of liability

Unless otherwise required by law, in no event shall the owners of, or contributors to, the Website be liable for any damages of any kind, including, but not limited to, loss of use, loss of profits, or loss of data arising out of or in any way connected with the use of the Website.

9. Arbitration

The user of the Website agrees to arbitrate any dispute arising from or in connection with the Website or this disclaimer, except for disputes related to copyrights, logos, trademarks, trade names, trade secrets or patents.

10. Last amendment

This disclaimer was amended for the last time on July 5th, 2016.